Hírek

Felhívás - óvodai és bölcsődei beiratkozás 2022/2023

Felhívás Kondoros-Kardos Köznevelési Társulás fenntartásában működő Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsődébe történő beiratkozásra

Értesítjük az érintett szülőket, gondviselőket, hogy 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozásokra az alábbi időpontokba kerül sor:

2022. április 20-án (szerda) és április 21-én (csütörtök) reggel 08 órától délután 16 óráig.

A beiratkozás helye: Kondoros Csabai út 25. - vezetői iroda

A beiratkozás előzetes időpontfoglalással működik, időpont egyeztetésre a +3620-313-34-11-es telefonszámon van lehetőség.

Az óvoda felvételi körzete: Kondoros Város, Kardos Község közigazgatási területe

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, szeptember 1-től legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Kérem, hogy előfelvételi szándékukat a gyermekek csoportba sorolása miatt jelezzék a beiratkozási időszakban. Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a gyermekek automatikus felvételét.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),
  • a születési anyakönyvi kivonat,
  • gyermek TAJ száma,
  • a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél helyezték el, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata,

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2022. május 06. A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az intézmény.

A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodában nem íratja be, szabálysértést követ el.

A 2020. január 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozások alapján abban az esetben, ha az óvodaköteles korú gyermek vagy tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti óvodakötelezettségét/tankötelezettségét, ezt be kell jelenteni az Oktatási Hivatal számára – a köznevelési intézmény értesítése mellett. Az Oktatási Hivatal a bejelentéseket egy elektronikus űrlap kitöltésével, valamint – a nyomtatást követő – postai beküldésével lehet teljesíteni. (https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese)

Tájékoztató az óvodai nevelés alóli felmentés új szabályairól : A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.” Felmentést engedélyező szerv a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/B §-a alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.

Bölcsődei jelentkezés az év során folyamatosan történik.

Bölcsődébe jelentkezhet az a gyerek, aki 0,5 életévét betöltötte, és a szülők más elhelyezést nem tudnak számára biztosítani.

Horcsák István
intézményvezető