Hírek

Felhívás - óvodai és bölcsődei beiratkozás

Felhívás

Kondoros-Kardos Köznevelési Társulás fenntartásában működő Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsődébe történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy 2017/2018. nevelési évre történő óvodai beíratásokra az alábbi időpontokba kerül sor:

2017. május 15-én (hétfő) és május 16-án (kedd) reggel 07:30 órától délután 17:00 óráig.Többsincs embléma

A beiratkozás helye: Kondoros Csabai út 25. - vezetői iroda
Az óvoda felvételi körzete: Kondoros Város, Kardos Község közigazgatási területe


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is (2,5 éves kisgyermeket) aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Kérem, hogy előfelvételi szándékukat a gyermekek csoportba sorolása miatt jelezzék a beiratkozási időszakban. Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a gyermekek automatikus felvételét.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),
  • gyermek nevére kiállított személyi azonosító, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonat,
  • gyermek TAJ száma,
  • a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél helyezték el, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata,

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2017. május 26. A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az intézmény.
A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodában nem íratja be, szabálysértést követ el.
A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a lakóhely szerint illetékes jegyző - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig - felmentheti a kötelező óvodába járás alól.
A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelmét 2017. május 15-ig Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani.
A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti köteles arról írásban értesíteni Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét. (Kondoros, 5553 Kondoros Hősök tere 4/5.)

Bölcsődei jelentkezés ugyanezen napokon, valamint az év során folyamatosan történik.
Bölcsődébe jelentkezhet az a gyerek, aki 0,5 életévét betöltötte, és a szülők más elhelyezést nem tudnak számára biztosítani.

Horcsák István
intézményvezető


Copyright © 2015. Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsõde.